ပစၥည္းသိမ္းဆည္း သံမဏိျခင္း S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ပစၥည္းသိမ္းဆည္း သံမဏိျခင္းစက္ရုံမွ ေခတ္မီစက္ႏွင့္အသုံးျပဳျခင္း ထုတ္လုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကုိ စိတ္ပါ၀င္စားမႈထုတ္လုပ္ထားျခင္း။ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ဆုိဒ္မ်ဳိးစုံမွာယူႏုိင္ျခင္း သံေခ်းကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ကန္၀ါႏုိက္ေဆးဆုိးထားမႈျဖင့္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။ ႏွင့္ကာလၾကာရွည္စြာ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း။ 

S.S.M. Industryသည္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း sector မ်ားတြင္ သဘာဝစြမ္းအင္ (ဥပမာ-ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္)ပေရာဂ်က္မ်ားကို တိုးခ်ဲ့ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကုမၸဏီတခုျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏုပ္တို႔ ကုမၸဏီသည္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အပိုပစၥည္းမ်ား(ဝါယာငုတ္မ်ား၊ဆိုလာ ဆလ္မ်ား) ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီတခု ျဖစ္ပါသည္။

www.ssmindustry.com

CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, click here Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

HAITIAN MARS II SERIES- SPEC 1200-4000 TONS

HAITIAN MARS II SERIES- SPEC 1200-4000 TONS, เครื่องฉีดพลาสติก, เครื่องอบเม็ดพลาสติก, เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โว ไฮดรอลิค,

 

เอสพี อินเตอร์แมค บจก.


HAITIAN MARS II SERIES- SPEC 1200-4000 TONS ดูเพิ่มเติม...คลิก

 

 HAITIAN MARS II SERIES- SPEC 1200-4000 TONS


การฉีดพลาสติก  เป็นกระบวนการการผลิตชิ้นงานโดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก  โดยการฉีดพลาสติกนั้นใช้เม็ดพลาสติกผ่านความร้อนและอ่อนตัวลงจนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปยังแม่พิมพ์ในเครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้สำหรับฉีดพลาสติกในรูปแบบต่างๆ หลังจากนั้นเครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานฉีดพลาสติกออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกเพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ ในการทำงานฉีดพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทอร์โมพลาสติกนั้น มีบริษัทที่ผลิตเครื่องฉีดออกมาจำนวนมากมาย หลายแบบ ในหลักการแล้วเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหลายจะแตกต่างกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช้ ระบบส่งกำลัง ส่วนจุดมุ่งหมายในการนำมาใช้งานนั้นจะคล้ายคลึงกันมาก

 กระบวนการฉีดพลาสติก (Injection Process)

การฉีดพลาสติก คือ การผลิตชิ้นงานโดยที่ใช้เม็ดพลาสติกป้อนเข้าเครื่องที่เครื่องฉีด และเครื่องฉีดจะหลอมละลายเม็ดพลาสติกแล้วฉีดพลาสติกเหลวเข้าแม่พิมพ์ ทำให้ได้ชิ้นงานรูปร่างตามแม่พิมพ์ จากนั้นก็จะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์

หลักการทำงานในงานฉีดพลาสติกพลาสติกที่หลอมแล้วจะถูกฉีดเข้าแม่พิมพ์คงความดัน และอัดพลาสติกเข้าเต็มแม่พิมพ์และชิ้นงานจะถูกหล่อเย็นด้วยขณะฉีดแม่พิมพ์จะเปิดออก และปลดชิ้นงาน

โครงสร้างและการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ

ชุดฉีด (Injection Unit)

ชุดปิด–เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

ฐานเครื่อง (Base Unit)

ชุดฉีด (Injection Unit)

การทำงานของชุดหัวฉีด เม็ดพลาสติกที่อยู่ในกรวยเติมจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อสกรูหมุนพาเม็ดพลาสติกออกไปที่กระบอกสูบ และเม็ดพลาสติกก็จะหลอมละลายในกระบอกสูบด้วยความร้อนจากฮีทเตอร์ (Heater) สกรูจะทำหน้าที่คลุกเคล้าเม็ดพลาสติกที่ละลายแล้วให้เป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมกับขับดันให้พลาสติกพุ่งออกจากหัวฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์

ชุดปิด-เปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)

ทำหน้าที่เคลื่อนปิด-เปิดแม่พิมพ์ในจังหวะการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก โดยปกติแม่พิมพ์จะมีสองด้านประกบกัน โดยด้านที่พลาสติกเข้าจะเป็นด้านที่อยู่กับที่ และอีกด้านจะเป็นด้านเคลื่อนที่ ชุดปิด – เปิดแม่พิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ระบบจะทำหน้าที่อัดแม่พิมพ์ให้แน่นเพื่อต้านความดันภายในขณะฉีด

ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไป สามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างของเครื่องได้เป็น 2 ประเภทดังนี้
1) เครื่องฉีดแนวนอน (Horizontal Injection Machine)
2) เครื่องฉีดแนวตั้ง (Vertical Injection Machine)

เครื่องฉีดพลาสติกโดยทั่วไป สามารถแบ่งหน่วยการทำงานหลักๆ ของเครื่องได้ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. Injection unit (หน่วยการฉีด) : ทำหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับการฉีดทั้งหมด Injection unit มีหน้าที่ตั้งแต่การรับเม็ดพลาสติกจาก Hopper มาแล้วทำการหลอมเหลว ก่อนที่จะทำการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปในช่องว่าง (cavity) ของแม่พิมพ์ (mold)
2. Clamping unit (หน่วยปากกาปิดแม่พิมพ์) : ทำหน้าในการติดตั้งและการทำงานเกี่ยวกับการเปิด-ปิดแม่พิมพ์ Clamp unit เป็นชุดอุปกรณ์มีหน้าที่ในการติดตั้งแม่พิมพ์, เปิด-ปิดแม่พิมพ์ (mold) และกระทุ้งชิ้นงานที่ฉีดเสร็จแล้วออกจากแม่พิมพ์ โดยเฉพาะการปิดแม่พิมพ์นั้น Clamp unit จะต้องมีแรงในการปิดที่สามารถต้านทานแรงดันของพลาสติกเหลวในขั้นตอนการฉีดได้ โดยทั่วไป Clamp unit จะมีอยู่ 2 ระบบใหญ่ๆ ดังนี้
– Direct Clamp เป็นระบบการเปิด-ปิดแม่พิมพ์โดยตรงผ่านต้นกำลัง ซึ่งก็คือลูกสูบไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinder) ระบบนี้เป็นระบบที่นิยมใช้ในเครื่องฉีดระบบไฮดรอลิก ซึ่งมีข้อดีก็คือสามารถ set-up ได้ง่าย
– Toggle Clamp เป็นระบบการเปิด-ปิดแม่พิมพ์ผ่านกลไกหรือระบบ Mechanic ซึ่งสามารถใช้ได้กับต้นกำลังจาก Servo Motor และ Hydraulic ซึ่งมีข้อดีก็คือแรงในการปิดแม่พิมพ์จะเที่ยงตรงและสม่ำเสมอ
3. Control unit (หน่วยควบคุม) : ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานทั้งหมดของเครื่องฉีด Control unit มีหน้าที่ในการควบคุมการทำงานทุกระบบของเครื่องฉีด เช่น การควบคุมอุณหภูมิของกระบอกฉีด (Barrel), การควบคุมแรงดันและความเร็วในการฉีด, การควบคุมความเร็วในการเปิด-ปิดแม่พิมพ์, การควบคุมเวลาการทำงานในขั้นตอนต่างๆ ของเครื่องฉีด เป็นต้น

 

ประวัติโดยสังเขป ของ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติก

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องฉีดพลาสติกยาวนานกว่า 25  ปี  โดยเริ่มก่อตั้งบริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 เครื่องอบเม็ดพลาสติก โดยเป็นพันธมิตรทางการค้ามากว่า 10 ปี ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN) เป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ทั่วโลกมากว่า 20 ปี  เนื่องจากเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง มีความโดดเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงาน  และมีความแม่นยำสูงในการฉีดงานพลาสติกที่ใช้แม่พิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน พาเลท ถังสี หรือแม้แต่ท่อ/ข้อต่อพลาสติกที่มีขนาดใหญ่มาก  ด้วยคุณภาพ การประหยัดพลังงาน ความแม่นยำในการฉีด และราคาที่คุ้มค่า ทำให้เครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในบริษัทชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์เครื่องฉีดพลาสติกอื่นๆ เช่น แขนกลเซอร์โว ยี่ห้อไฮเลคโตร (HILECTRO), ชุดแคลมป์ยึดแม่พิมพ์ ยี่ห้อแซนซัน (SANDSUN), เครื่องอบเม็ดพลาสติก, เครื่องดูดเม็ดพลาสติก, เครื่องบดเม็ดพลาสติก และอื่นๆ ภายใต้ยี่ห้อยันบัง (YANN BANG) ตลอดจนให้บริการหลังการขาย ประกอบติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ และบริการให้คำปรึกษาเรื่องงานฉีดพลาสติกครบวงจร ตัวแทนจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อไห่เทียน เครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โว ไฮดรอลิค ประหยัดพลังงาน ประหยัดพื้นที่ เครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้า ความแม่นยำสูง จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก แขนกลเซอร์โว 3 แกน แขนกลเซอร์โว 5 แกน เครื่องอบเม็ดพลาสติก เครื่องดูดเม็ดพลาสติก เครื่องบดเม็ดพลาสติก ชิลเลอร์ และอื่นๆ

บริการของเรา :

- บริการหลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญ

- บริการประกอบติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

- บริการอบรม/สอนการใช้งาน และ ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

- บริการตรวจเช็คเครื่องจักร

- บริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องฉีดพลาสติก

- บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

- บริการให้คำปรึกษาเรื่องงานฉีดพลาสติกครบวงจร

 

สนใจติดต่อ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด

 

115/5 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2736-2282-83     Fax : 0-2736-2284

 

E-mail : sales@spintermach.com

 

www.spintermach.com

 

www.facebook.com/spintermach

 

spintermach.thailandpocketpages.com


 

เหล็กฉากเจาะ

จำหน่ายเหล็กฉาก, โรงงานจำหน่ายเหล็ก, จำหน่ายเหล็ก, จำหน่ายเหล็กก่อสร้าง : อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.


จำหน่ายเหล็กฉาก ดูเพิ่มเติม...คลิก

เหล็กฉาก (Equal Angle) คือ เหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 จากโรงงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง โดยโรงงานมาตรฐาน ในประเทศ วิศวกร ออกแบบให้ เหล็กฉาก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วหากเป็น เหล็กฉาก ขนาดใหญ่จะใช้ทำเสาโครงสร้าง หากเป็นเหล็กฉากขนาดเล็ก อาจใช้ทำโครงสร้างเบาะของรถโดยสาร เป็นต้น

เหล็กฉาก หากได้มาตรฐานและคุณภาพดีนั้น ฉากต้องตั้งตรง 90 องศา น้ำหนักจะต้องมีค่า +/- ไม่เกิน 3% จากสเปกที่กำหนดไว้ เนื้อเรียบ มีความยืดหยุ่น และต้องมีด้านเท่ากันทั้งสองด้าน และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. กำกับไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบราคาได้ที่นี่ ราคาเหล็กฉาก

เหล็กฉาก จะมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 6 นิ้ว และมีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ไปจนถึง 35 มิลลิเมตร ให้เลือก ตามลักษณะการใช้งาน

 

 

ท่านสามารถชมสินค้าได้ที่ www.thailandpocketpages.com

 


อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.

จำหน่ายเหล็กย่านพระราม 3 ยานนาวา

 

     จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กกล่อง เหล็กท่อเหลี่ยมแบน จำหน่ายเหล็กแผ่น, เหล็กแผ่น High Strength, จำหน่ายเหล็กฉาก, เหล็กฉากเจาะรู, เหล็กฉากทำชั้น, เหล็กรูปพรรณ, เหล็กรางน้ำ ,H Beam, I Beam, Stheer Pile, เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้าง สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง บริษัท อุดมโลหะกิจ(1975) จำกัด และ บริษัท.ยู.เอ็ม.ที.สตีล จำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็ก และ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กฉาก ขายเหล็ก ทุกชนิด, เช่น เหล็กแผ่น, จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ, เหล็กเส้น,เหล็กฉาก,เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กรางน้ำ,เหล็กฉาก, เหล็กฉาก มอก., เหล็กฉากหน้าใหญ่, เหล็กฉากหน้าเล็ก, (Steel Angle Bar), เหล็ฉากด้านเท่า, ท่อเหล็ก, เหล็กเส้น, เพลากลม, สี่เหลี่ยมตัน, เหล็กรางรถไฟ,เหล็กแผ่น,เหล็กรูปพรรณ เอชบีม H Beam,ไอบีม I Beam, เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, ท่อเหล็ก ท่อเหล็กทนแรงดัน,เหล็กเหล็กทนความร้อน เหล็กแผ่น: SS400 และทาง บริษัท อุดมโลหะกิจ(1975)จำกัด ยังให้บริการ จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ในพื้นที่ กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม, ฉะเฉิงเทรา, เหล็กฉากเจาะ ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ระยอง, ปราจีนบุรี, จันทบุรี, สระแก้ว, ประจวบฯ, เพชรบุรี,ราชบุรี, กาญจนบุรี,นครปฐม, อยุธยา,สุพรรณ,อ่างทอง, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี
ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็ก,เหล็กรูปพรรณ ทุกชนิด, เช่น เหล็กแผ่น, เหล็กรูปพรรณ, เหล็กเส้น,เหล็กฉาก,เหล็กแผ่นรีดร้อน, เหล็กรางน้ำ,เหล็กฉาก,เหล็กฉากเจาะรู, เหล็กฉาก มอก., เหล็กฉากหน้าใหญ่, เหล็กฉากหน้าเล็ก, (Steel Angle Bar), เหล็กฉากด้านเท่า, ท่อเหล็ก, เหล็กเส้น, เพลากลม, สี่เหลี่ยมตัน, เหล็กรางรถไฟ,เหล็กแผ่น,เหล็กรูปพรรณ เอชบีม H Beam,ไอบีม I Beam, เหล็กฉาก, เหล็กทนความรัอน

สินค้าของบริษัท อุดมโลหะกิจ (1975) จำกัด

 

เหล็กแผ่นก่อสร้าง

 

     มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีหลากหลายขนาดและความหนา เหล็กแผ่นเรียบ ชีท เหล็กแผ่นดำ ผลิตจากแผ่นเหล็กม้วนคุณภาพสูง นิยมใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อ สะพานเหล็ก งานเชื่อมต่อยานยนต์

เหล็กฉากก่อสร้าง

 

     เป็นเหล็กรีดร้อนมีรูปทรงเหมือนตัวแอล L มาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง เหล็กฉากเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในโครงสร้างงานเหล็ก ใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงหลังคาโรงงาน โกดัง เหล็กฉากขนาดใหญ่ ใช้สำหรับทำเสาโกดัง ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรงจากสเปคที่กำหนดและทำมุม 90 องศา มีด้านเท่ากันสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นฃดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงานให้สวยงานยิ่งขึ้น เหล็กฉากมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว จนถึงขนาด 6 นิ้ว และหลายความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร จนถึง 15 มิลลิเมตร ตามลักษณะการใช้งาน

เหล็กกล่อง

 

     เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุจักรหรือเรียกว่า Rectangular Tube สำหรับโครงสร้างต่างๆ เช่น เสาคาน นั่งร้าน และโครงหลังคา มีลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เนื่องด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา

เหล็กรางรถไฟ เหล็กรางเดินเครน

 

     เหล็กรางรถไฟ เหล็กรางเดินเครน (Light Rail Steel) ขนาดมาตรฐานต่างๆ เป็นเหล็กรางรถไฟที่ใช้รางเดินเครนหรือรอกทำแท่นเครื่อง มีจำหน่ายหลายขนาด เป็นเหล็กรางคุณภาพมีความทนทาน ต่อการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานสูง เป็นสินค้ามาตรฐาน ผลิตจากประเทศผู้ผลิตชั้นนำ สินค้าเหล็กรางรถไฟเหล็กรางทำเครนเป็นสินค้าคุณภาพสูง มั่นใจได้ถึงระยะเวลาการใช้งาน เหล็กรางรถไฟ เหล็กรางทำเครน และเหล็กรางอื่นๆ

เหล็กเส้นก่อสร้าง

 

     เหล็กเส้นมีความสำคัญต่องานโครงสร้างเป็นอย่างมาก หรือ ที่นิยมเรีกกันโดยทั่วไปคือเหล็กเส้นก่อสร้าง บางท่านอาจเรียกว่าเหล็กเสริม ใช้สำหรับรับแรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไป

 

 

สนใจติดต่อ
อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.
ที่อยู่ : 280/1 ซอยพระราม 3 ซ 77 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2671 1620, +66 2249 8800, +66 2286 8545, +66 2286 8414, +66 2286 3501, +66 2671 1511, +66 2671 1563, +66 2671 1618
เบอร์โทรสาร : +66 2240 0580, +66 2249 8803
E-mail : umtsteel@umtgroup.com, ud1975@umtgroup.com
เว็บไซต์ : udommetal.thailandpocketpages.com

เหล็กฉากเจาะ

จำหน่ายเหล็กฉาก, โรงงานจำหน่ายเหล็ก, จำหน่ายเหล็ก, จำหน่ายเหล็กก่อสร้าง : อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.


จำหน่ายเหล็กฉาก ดูเพิ่มเติม...คลิก

เหล็กฉาก (Equal Angle) คือ เหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 จากโรงงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง โดยโรงงานมาตรฐาน ในประเทศ วิศวกร ออกแบบให้ เหล็กฉาก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วหากเป็น เหล็กฉาก ขนาดใหญ่จะใช้ทำเสาโครงสร้าง หากเป็นเหล็กฉากขนาดเล็ก อาจใช้ทำโครงสร้างเบาะของรถโดยสาร เป็นต้น

เหล็กฉาก หากได้มาตรฐานและคุณภาพดีนั้น ฉากต้องตั้งตรง 90 องศา น้ำหนักจะต้องมีค่า +/- ไม่เกิน 3% จากสเปกที่กำหนดไว้ เนื้อเรียบ มีความยืดหยุ่น และต้องมีด้านเท่ากันทั้งสองด้าน และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. กำกับไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบราคาได้ที่นี่ ราคาเหล็กฉาก

เหล็กฉาก จะมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 6 นิ้ว และมีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ไปจนถึง 35 มิลลิเมตร ให้เลือก ตามลักษณะการใช้งาน

 

 

ท่านสามารถชมสินค้าได้ที่ www.thailandpocketpages.com

 


อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.

จำหน่ายเหล็กย่านพระราม 3 ยานนาวา

 

     จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กกล่อง เหล็กท่อเหลี่ยมแบน จำหน่ายเหล็กแผ่น, เหล็กแผ่น High Strength, จำหน่ายเหล็กฉาก, เหล็กฉากเจาะรู, เหล็กฉากทำชั้น, เหล็กรูปพรรณ, เหล็กรางน้ำ ,H Beam, I Beam, Stheer Pile, เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้าง สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง บริษัท อุดมโลหะกิจ(1975) จำกัด และ บริษัท.ยู.เอ็ม.ที.สตีล จำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็ก และ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กฉาก ขายเหล็ก ทุกชนิด, เช่น เหล็กแผ่น, จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ, เหล็กเส้น,เหล็กฉาก,เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กรางน้ำ,เหล็กฉาก, เหล็กฉาก มอก., เหล็กฉากหน้าใหญ่, เหล็กฉากหน้าเล็ก, (Steel Angle Bar), เหล็ฉากด้านเท่า, ท่อเหล็ก, เหล็กเส้น, เพลากลม, สี่เหลี่ยมตัน, เหล็กรางรถไฟ,เหล็กแผ่น,เหล็กรูปพรรณ เอชบีม H Beam,ไอบีม I Beam, เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, ท่อเหล็ก ท่อเหล็กทนแรงดัน,เหล็กเหล็กทนความร้อน เหล็กแผ่น: SS400 และทาง บริษัท อุดมโลหะกิจ(1975)จำกัด ยังให้บริการ จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ในพื้นที่ กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม, ฉะเฉิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ระยอง, ปราจีนบุรี, จันทบุรี, สระแก้ว, ประจวบฯ, เพชรบุรี,ราชบุรี, กาญจนบุรี,นครปฐม, อยุธยา,สุพรรณ,อ่างทอง, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี
ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็ก,เหล็กรูปพรรณ ทุกชนิด, เช่น เหล็กแผ่น, เหล็กรูปพรรณ, เหล็กเส้น,เหล็กฉาก,เหล็กแผ่นรีดร้อน, เหล็กรางน้ำ,เหล็กฉาก,เหล็กฉากเจาะรู, เหล็กฉาก มอก., เหล็กฉากหน้าใหญ่, เหล็กฉากหน้าเล็ก, (Steel Angle Bar), เหล็กฉากด้านเท่า, ท่อเหล็ก, เหล็กเส้น, เพลากลม, สี่เหลี่ยมตัน, เหล็กรางรถไฟ,เหล็กแผ่น,เหล็กรูปพรรณ เอชบีม H Beam,ไอบีม I Beam, เหล็กฉาก, เหล็กทนความรัอน

สินค้าของบริษัท อุดมโลหะกิจ (1975) จำกัด

 

เหล็กแผ่นก่อสร้าง

 

     มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีหลากหลายขนาดและความหนา เหล็กแผ่นเรียบ ชีท เหล็กแผ่นดำ ผลิตจากแผ่นเหล็กม้วนคุณภาพสูง นิยมใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อ สะพานเหล็ก งานเชื่อมต่อยานยนต์

เหล็กฉากก่อสร้าง

 

     เป็นเหล็กรีดร้อนมีรูปทรงเหมือนตัวแอล L มาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง เหล็กฉากเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในโครงสร้างงานเหล็ก ใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงหลังคาโรงงาน โกดัง เหล็กฉากขนาดใหญ่ ใช้สำหรับทำเสาโกดัง ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรงจากสเปคที่กำหนดและทำมุม 90 องศา มีด้านเท่ากันสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นฃดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงานให้สวยงานยิ่งขึ้น เหล็กฉากมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว จนถึงขนาด 6 นิ้ว และหลายความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร จนถึง 15 มิลลิเมตร ตามลักษณะการใช้งาน

เหล็กกล่อง

 

     เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุจักรหรือเรียกว่า Rectangular Tube สำหรับโครงสร้างต่างๆ เช่น เสาคาน นั่งร้าน และโครงหลังคา มีลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เนื่องด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา

เหล็กรางรถไฟ เหล็กรางเดินเครน

 

     เหล็กรางรถไฟ เหล็กรางเดินเครน (Light Rail Steel) ขนาดมาตรฐานต่างๆ เป็นเหล็กรางรถไฟที่ใช้รางเดินเครนหรือรอกทำแท่นเครื่อง มีจำหน่ายหลายขนาด เป็นเหล็กรางคุณภาพมีความทนทาน ต่อการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานสูง เป็นสินค้ามาตรฐาน ผลิตจากประเทศผู้ผลิตชั้นนำ สินค้าเหล็กรางรถไฟเหล็กรางทำเครนเป็นสินค้าคุณภาพสูง เหล็กฉากเจาะ มั่นใจได้ถึงระยะเวลาการใช้งาน เหล็กรางรถไฟ เหล็กรางทำเครน และเหล็กรางอื่นๆ

เหล็กเส้นก่อสร้าง

 

     เหล็กเส้นมีความสำคัญต่องานโครงสร้างเป็นอย่างมาก หรือ ที่นิยมเรีกกันโดยทั่วไปคือเหล็กเส้นก่อสร้าง บางท่านอาจเรียกว่าเหล็กเสริม ใช้สำหรับรับแรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไป

 

 

สนใจติดต่อ
อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.
ที่อยู่ : 280/1 ซอยพระราม 3 ซ 77 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2671 1620, +66 2249 8800, +66 2286 8545, +66 2286 8414, +66 2286 3501, +66 2671 1511, +66 2671 1563, +66 2671 1618
เบอร์โทรสาร : +66 2240 0580, +66 2249 8803
E-mail : umtsteel@umtgroup.com, ud1975@umtgroup.com
เว็บไซต์ : udommetal.thailandpocketpages.com

เหล็กฉากเจาะ

จำหน่ายเหล็กฉาก, โรงงานจำหน่ายเหล็ก, จำหน่ายเหล็ก, จำหน่ายเหล็กก่อสร้าง : อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.


จำหน่ายเหล็กฉาก ดูเพิ่มเติม...คลิก

เหล็กฉาก (Equal Angle) คือ เหล็กที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1227-2539 จากโรงงานภายในประเทศที่ได้มาตรฐาน มีรูปทรงตัวแอล ซึ่งเกิดจากการรีดร้อนของเหล็กคุณภาพสูง โดยโรงงานมาตรฐาน ในประเทศ วิศวกร ออกแบบให้ เหล็กฉาก เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในโครงสร้างงานเหล็ก และจัดอยู่ในประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ใช้ในการทำโครงสร้างอาทิ โรงงานอุตสาหกรรม โครงหลังคาโรงงาน เป็นต้น

นอกจากนี้แล้วหากเป็น เหล็กฉาก ขนาดใหญ่จะใช้ทำเสาโครงสร้าง หากเป็นเหล็กฉากขนาดเล็ก อาจใช้ทำโครงสร้างเบาะของรถโดยสาร เป็นต้น

เหล็กฉาก หากได้มาตรฐานและคุณภาพดีนั้น ฉากต้องตั้งตรง 90 องศา น้ำหนักจะต้องมีค่า +/- ไม่เกิน 3% จากสเปกที่กำหนดไว้ เนื้อเรียบ มีความยืดหยุ่น และต้องมีด้านเท่ากันทั้งสองด้าน และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ มอก. กำกับไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบราคาได้ที่นี่ ราคาเหล็กฉาก

เหล็กฉาก จะมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว ไปจนถึง 6 นิ้ว และมีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร ไปจนถึง 35 มิลลิเมตร ให้เลือก ตามลักษณะการใช้งาน

 

 

ท่านสามารถชมสินค้าได้ที่ www.thailandpocketpages.com

 


อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.

จำหน่ายเหล็กย่านพระราม 3 ยานนาวา

 

     จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กกล่อง เหล็กท่อเหลี่ยมแบน จำหน่ายเหล็กแผ่น, เหล็กแผ่น High Strength, จำหน่ายเหล็กฉาก, เหล็กฉากเจาะรู, เหล็กฉากทำชั้น, เหล็กรูปพรรณ, เหล็กรางน้ำ ,H Beam, I Beam, Stheer Pile, เหล็กเส้น เหล็กโครงสร้าง สำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง บริษัท อุดมโลหะกิจ(1975) จำกัด และ บริษัท.ยู.เอ็ม.ที.สตีล จำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็ก และ จำหน่ายเหล็ก จำหน่ายเหล็กฉาก ขายเหล็ก ทุกชนิด, เช่น เหล็กแผ่น, จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ, เหล็กเส้น,เหล็กฉาก,เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กรางน้ำ,เหล็กฉาก, เหล็กฉาก มอก., เหล็กฉากหน้าใหญ่, เหล็กฉากหน้าเล็ก, (Steel Angle Bar), เหล็ฉากด้านเท่า, ท่อเหล็ก, เหล็กเส้น, เพลากลม, สี่เหลี่ยมตัน, เหล็กรางรถไฟ,เหล็กแผ่น,เหล็กรูปพรรณ เอชบีม H Beam,ไอบีม I Beam, เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, ท่อเหล็ก ท่อเหล็กทนแรงดัน,เหล็กเหล็กทนความร้อน เหล็กแผ่น: SS400 และทาง บริษัท อุดมโลหะกิจ(1975)จำกัด ยังให้บริการ จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ในพื้นที่ กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม, ฉะเฉิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ระยอง, ปราจีนบุรี, จันทบุรี, สระแก้ว, ประจวบฯ, เพชรบุรี,ราชบุรี, กาญจนบุรี,นครปฐม, อยุธยา,สุพรรณ,อ่างทอง, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี
ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็ก,เหล็กรูปพรรณ ทุกชนิด, เช่น เหล็กแผ่น, เหล็กรูปพรรณ, เหล็กเส้น,เหล็กฉาก,เหล็กแผ่นรีดร้อน, เหล็กรางน้ำ,เหล็กฉาก,เหล็กฉากเจาะรู, เหล็กฉาก มอก., เหล็กฉากหน้าใหญ่, เหล็กฉากหน้าเล็ก, (Steel Angle Bar), เหล็กฉากด้านเท่า, ท่อเหล็ก, เหล็กเส้น, เพลากลม, สี่เหลี่ยมตัน, จำหน่ายเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กรางรถไฟ,เหล็กแผ่น,เหล็กรูปพรรณ เอชบีม H Beam,ไอบีม I Beam, เหล็กฉาก, เหล็กทนความรัอน

สินค้าของบริษัท อุดมโลหะกิจ (1975) จำกัด

 

เหล็กแผ่นก่อสร้าง

 

     มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบ มีหลากหลายขนาดและความหนา เหล็กแผ่นเรียบ ชีท เหล็กแผ่นดำ ผลิตจากแผ่นเหล็กม้วนคุณภาพสูง นิยมใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อ สะพานเหล็ก งานเชื่อมต่อยานยนต์

เหล็กฉากก่อสร้าง

 

     เป็นเหล็กรีดร้อนมีรูปทรงเหมือนตัวแอล L มาตรฐานอุตสาหกรรม ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง เหล็กฉากเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในโครงสร้างงานเหล็ก ใช้สำหรับงานทำโครงสร้าง โครงหลังคาโรงงาน โกดัง เหล็กฉากขนาดใหญ่ ใช้สำหรับทำเสาโกดัง ขนาดมาตรฐานต้องมีมุมฉากตรงจากสเปคที่กำหนดและทำมุม 90 องศา มีด้านเท่ากันสองด้านเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นฃดีเพื่อสะดวกในการประกอบชิ้นงานให้สวยงานยิ่งขึ้น เหล็กฉากมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว จนถึงขนาด 6 นิ้ว และหลายความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตร จนถึง 15 มิลลิเมตร ตามลักษณะการใช้งาน

เหล็กกล่อง

 

     เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุจักรหรือเรียกว่า Rectangular Tube สำหรับโครงสร้างต่างๆ เช่น เสาคาน นั่งร้าน และโครงหลังคา มีลักษณะเป็นท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจตุรัส สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เนื่องด้วยคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา

เหล็กรางรถไฟ เหล็กรางเดินเครน

 

     เหล็กรางรถไฟ เหล็กรางเดินเครน (Light Rail Steel) ขนาดมาตรฐานต่างๆ เป็นเหล็กรางรถไฟที่ใช้รางเดินเครนหรือรอกทำแท่นเครื่อง มีจำหน่ายหลายขนาด เป็นเหล็กรางคุณภาพมีความทนทาน ต่อการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานสูง เป็นสินค้ามาตรฐาน ผลิตจากประเทศผู้ผลิตชั้นนำ สินค้าเหล็กรางรถไฟเหล็กรางทำเครนเป็นสินค้าคุณภาพสูง มั่นใจได้ถึงระยะเวลาการใช้งาน เหล็กรางรถไฟ เหล็กรางทำเครน และเหล็กรางอื่นๆ

เหล็กเส้นก่อสร้าง

 

     เหล็กเส้นมีความสำคัญต่องานโครงสร้างเป็นอย่างมาก หรือ ที่นิยมเรีกกันโดยทั่วไปคือเหล็กเส้นก่อสร้าง บางท่านอาจเรียกว่าเหล็กเสริม ใช้สำหรับรับแรงงานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานก่ออิฐทั่วไป

 

 

สนใจติดต่อ
อุดมโลหะกิจ (1975) บจก.
ที่อยู่ : 280/1 ซอยพระราม 3 ซ 77 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
เบอร์โทรศัพท์ : +66 2671 1620, +66 2249 8800, +66 2286 8545, +66 2286 8414, +66 2286 3501, +66 2671 1511, +66 2671 1563, +66 2671 1618
เบอร์โทรสาร : +66 2240 0580, +66 2249 8803
E-mail : umtsteel@umtgroup.com, ud1975@umtgroup.com
เว็บไซต์ : udommetal.thailandpocketpages.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15